Sivil Hareket

Göç İdaresi hizmetleri özelleşiyor

Günümüzde il valiliğine bağlı göç idaresinin yürüttüğü yabancıların ikamet izni + Vatandaşlık hizmetleri özelleştirilmesi yetki yönetmenliği resmi gazetede yayınlandı. Bu hizmetler özelleştirilmesinin önü açıldı. GÖÇMENLERİN İKAMET, ÇALIŞMA, VATANDAŞLIK BAŞVURULARI BELİRLENEN ŞEKİLDE ÖZEL FİRMALAR TARAFINDAN YAPILACAK

Göç İdaresi hizmetleri özelleşiyor
Tarih: 16-02-2021 17:45

YÖNETMELİK
İçişleri Bakanlığından:
İKAMET İZNİ İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YETKİLİ
ARACI KURUMLAR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yapılacak ikamet izni başvurularıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere yetkilendirilecek aracı kurumların nitelikleri, yetkilendirilmesi, görev ve yükümlülükleri, denetlenmesi, hizmet bedeli, hizmet bedeli payının genel bütçeye aktarılması ile yetki belgesinin askıya alınması ve iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6458 sayılı Kanun uyarınca ikamet izni başvurularıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere yetkilendirilecek aracı kurumları ve başvuru sahiplerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6458 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Askıya alma: Yetkili aracı kurumların Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında yabancıların iş ve işlemlerinin takibi, belge hazırlama ve ilgili mercilere sunma yetkisinin belli bir süre durdurulmasını,

b) Bakan: İçişleri Bakanını,
c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
ç) Başvuru: Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan ikamet izni başvurularını,
d) Başvuru sahibi: Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ikamet izni başvurusunda bulunan kişiyi,
e) Büro personeli: Yetkili aracı kurumun temizlik, yazışma, belge hazırlama ve lojistik hizmetleri gibi yan hizmetlerini yapan personelini,
f) Genel Müdür: Göç İdaresi Genel Müdürünü,
g) Genel Müdürlük: Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü,
ğ) İkamet izni: Türkiye’de kalmak üzere verilen izin belgesini,
h) Kanun:  4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu,
ı) Kanuni faiz: 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesi kapsamında düzenlenen faizi,
i) KEP hesabı: Bu Yönetmelik kapsamında bildirim yapılmasında kullanılan ve 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte tanımlanan elektronik posta hesabını,
j) MERSİS: Ticaret Bakanlığınca tutulan Merkezi Sicil Kayıt Sistemini,
k) Sistem: Genel Müdürlük tarafından kurulan başvuru değerlendirme ve izleme sistemini,
l) Sorumlu müdür: Yetkili aracı kurumda görevli tüm personelin koordinasyon ve denetimi ile yetkili aracı kurumun iş ve işlemlerinden Bakanlığa ve Genel Müdürlüğe karşı sorumlu olan yetkili aracı kurumun sahibi, ortağı veya tam süreli olarak istihdam edilen çalışanını,
m) Uzman personel: Başvurunun alınmasından sonuçlandırılmasına kadar olan süreçte yabancıların başvurularıyla ilgili iş ve işlemleri takip etmek üzere yetkili aracı kurumda tam süreli olarak istihdam edilen personeli,
n) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,
o) Yetki belgesi: Kanun kapsamında yabancıların ikamet izni başvurularına ilişkin iş ve işlemlerin takibi ile her türlü belgeyi hazırlamak ve ilgili mercilere sunmak için gerekli şartları taşıyan aracı kurumlara Bakanlık tarafından yetki çevresi belirlenerek verilen belgeyi,
ö) Yetkili aracı kurum: Nitelikleri ve görev çerçevesi bu Yönetmelikle belirlenmiş ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurum veya kuruluşu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yetkili Aracı Kurumların Belirlenmesi ve Yetki Belgesi Verilmesi
Yetkili aracı kurumların belirlenmesi
MADDE 5 – (1) Bakan gerek görmesi halinde bir ildeki veya birden fazla ildeki ya da bir ilin bölgelerindeki ikamet izni sayılarını göz önünde bulundurarak bu Yönetmelikte yer alan şartları haiz olmak kaydıyla yetki alanlarıyla sınırlı olmak üzere ikamet izni başvurularını alacak yetkili aracı kurum ya da kurumları belirler.

(2) Bakanlıkça çıkılan ilan üzerine yapılan başvuruların değerlendirilerek yetki verilecek aracı kurum ya da kurumların belirlenmesi, yetki belgesinin askıya alınması, yetki belgesinin iptal edilmesi, yetki belgesinin süresinin uzatılması, yetki alanlarının tespiti ve yetki belgesi verilecek aracı kurum sayısı gibi hususlara Bakan tarafından karar verilir.

(3) Bu maddede belirtilen iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin Genel Müdürlük bünyesinde uzmanlık komisyonu kurulabilir. Uzmanlık komisyonun üyeleri Genel Müdür tarafından belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde ilgili kurumların temsilcileri bu komisyona davet edilebilir.

Yetki belgesi verilecek aracı kurumlarda aranacak şartlar

MADDE 6 – (1) Yetki belgesi almak isteyen aracı kurumların aşağıdaki şartları sağlaması gerekir:

a) Tüzel kişiliğin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş sermaye şirketi niteliğini haiz olması.

b) 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan kaynaklı yükümlülükleri yerine getirebilecek standartlara sahip olması.

c) 8 inci maddede düzenlenen tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun Bakanlığa ibraz edilmesi ya da tutarın nakit olarak 7/3/2019 tarihli ve 810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça açılacak banka hesabına yatırılması.

ç) Bakanlıkça belirlenecek nitelikte elektronik yazılım ve donanım altyapısının sağlanacağının taahhüt edilmesi.

d) Başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi için tahsis edilmiş ve başvuru sahipleriyle görüşme yapılabilecek şartlara uygun fiziki bir mekânın sağlanacağının taahhüt edilmesi.

e) Kurumun sahip, ortak veya çalışanlarının kamu düzeni veya kamu güvenliğine tehdit oluşturacak faaliyetlerde bulunmaması.

(2) İhtiyaç duyulması halinde Bakanlık, birinci fıkrada belirlenenlere ek olarak başka şartlar belirleyebilir.

Yetki belgesi için sunulacak belgeler

MADDE 7 – (1) Yetki belgesi verilecek aracı kurumlar, aşağıdaki belgelerin asıllarını veya ilgili resmi kurumlarca ya da Bakanlıkça onaylanmış örneklerini Bakanlığa iletir:

a) Şirketin ticaret unvanı, açık adresi, telefon numarası, KEP hesabı, MERSİS numarası ve kayıtlı olunan ticaret sicili müdürlüğünün adı (Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi elektronik ortamda yayımlanmamışsa Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya onaylı örneği).

b) Başvuru yılına ait ticaret veya sanayi odasından alınacak güncel sicil belgesi veya sicil kaydı.

c) Banka teminat mektubunun aslı veya teminat bedelinin yatırıldığını gösteren dekontu.

ç) Başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi için tahsis edilmiş ve başvuru sahipleriyle görüşme yapılabilecek şartlara uygun fiziki bir mekânın sağlanacağına dair yazılı beyanı.

d) Bakanlıkça belirlenecek nitelikte elektronik yazılım ve donanım altyapısının sağlanacağına dair yazılı beyanı.

e) 6698 sayılı Kanundan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirileceğine dair yazılı beyanı.

(2) Yetki belgesi verilen aracı kurumlar yetki belgesinin verilmesini müteakip en geç üç ay içerisinde aşağıda yer alan belgeleri Bakanlığa iletir:

a) Tüzel kişiyi temsile yetkili kişi veya kişilerin en fazla bir yıl öncesine ait olmak üzere güncel noter tasdikli imza sirküleri.

b) 10 uncu madde kapsamında istihdam edilen personelin iş sözleşmesi, diploma örnekleri, çalıştığı yerlerle ilgili bilgi/belgeler, adli sicil kaydı, tebligata esas adres beyanı ve aranan niteliklere ilişkin diğer belgeler.

c) Personelin Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı işe giriş bildirgesi çıktısı, devam eden personel için son durumunu gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı hizmet listesi çıktısı veya ortak ise ortak olduğuna dair belge sureti.

Yetki belgesi başvurusunda istenen teminat bedeli

MADDE 8 – (1) Yetki belgesi için yapılacak başvuruda teminat bedeli beş milyon Türk Lirasıdır. Bu tutar her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanır. Bu suretle teminat bedelinin hesaplanmasında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

(2) Yetki belgesinin süresinin uzatılmasında, uzatma başvurusunun yapıldığı tarihteki teminat bedeli hesaplanarak ilave teminat bedeli yetkili aracı kuruma bildirilir. Bildirimden itibaren bir ay içerisinde ilave teminat bedeline ilişkin banka teminat mektubu veya dekontu Bakanlığa sunulur.

Yetki belgesinin süresi ve uzatılması

MADDE 9 – (1) Yetki belgesi için aranan şartları taşıyan ve Bakan tarafından belirlenen kurumlara yetki belgesi verilir.

(2) Yetki belgesinin geçerlilik süresi, verildiği tarihten itibaren azami üç yıldır. Yetki belgesi verilecek aracı kurumla bu süreyi kapsayan sözleşme imzalanır.

(3) Uzatma başvurusu, yetki belgesi geçerlilik süresinin sona ermesine altı ay kalmasından itibaren ve her hâlükârda süre bitmeden mevcut yetki belgesi ve 7 nci maddede belirtilen belgeler ile birlikte Bakanlığa yapılır. Uzatma başvurusunun değerlendirilmesi sürecinde mevcut yetki belgesinin süresinin sona ermesi halinde aracı kurumlar, Bakanlıkça aksi bildirilmedikçe yeni yetki belgesi verilene kadar faaliyette bulunamaz.

(4) Yetki belgesi geçerlilik süresi sona erdikten sonra yapılan yetki belgesi başvurusu ilk başvuru olarak değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetkili Aracı Kurumlarda İstihdam Edilecek Personel ve Şube Kurulması

Yetki belgesi verilecek aracı kurumlarda çalışacak personel

MADDE 10 – (1) Yetki belgesi verilecek aracı kurumlar, imzalanacak sözleşmede belirlenecek sayı ve nitelikte personeli istihdam eder. Aracı kurumların bünyesinde;

a) Sorumlu müdür,

b) Uzman personel,

c) Büro personeli,

ç) Özel güvenlik görevlisi,

istihdam edilir.

(2) Yetkili aracı kurumun sahibi veya şirket ortaklarından birinin sorumlu müdür niteliklerini haiz olduğunun belgelendirilmesi halinde ayrıca bu nitelikte personel istihdamı şartı aranmaz.

(3) Yetkili aracı kurumların sahibi, şirket ortağı ve istihdam edilecek personelde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, terörizmin finansmanı, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak şartları aranır.

(4) Yetkili aracı kurumlarda istihdam edilecek uzman personelin en az lisans mezunu olması şartı aranır.

(5) Yetkili aracı kurumlarda istihdam edilecek uzman personelin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde alınmış olmak kaydıyla en az C düzeyinde puan almış olması şarttır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına eşdeğerliliği kabul edilen sınav sonuç belgeleri de kabul edilir. 

(6) Belirlenen diller hariç olmak üzere uzman personelin bilmediği diğer dillerde tercüman ihtiyacının gerekli olması halinde hizmetin aksamaması için aracı kurumlar tarafından ihtiyaç duyulan dillerde tercümanlık hizmeti temin edilir ya da tercüman çalıştırılır.

(7) Yetkili aracı kurumlarda istihdam edilecek uzman personel için kapsamı ve içeriği Genel Müdürlükçe belirlenen, Genel Müdürlükçe veya Genel Müdürlük tarafından uygun görülen ilgili kurum ve kuruluşlarca verilecek eğitimi işe başlama tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde başarıyla tamamlamak şartı aranır.

(8) Özel güvenlik görevlisinin ilgili mevzuattaki nitelikleri haiz olması şartı aranır.

(9) Herhangi bir yetkili aracı kurumda istihdam edilen personel, aynı zamanda başka bir yetkili aracı kurumda istihdam edilemez.

(10) Kamu düzeni veya kamu güvenliği yönünden sakıncası olabileceği değerlendirilen kişiler yetkili aracı kurumlarda çalıştırılamaz. Bu kapsamda Genel Müdürlükçe gerekli araştırmalar yaptırılabilir.

Sorumlu müdürün görevleri

MADDE 11 – (1) Sorumlu müdürün görevleri şunlardır:

a) İlgili mercilere sunulacak her türlü belgenin açık, doğru, şeffaf ve güvenilir bir şekilde Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmasını sağlamak.

b) Yapılan iş ve işlemler sırasında yeterli güvenlik ortamını ve gizliliğe riayet edilmesini sağlamak.

c) Personelin koordinasyonunu sağlamak.

ç) Personelin iş ve işlemlerini denetlemek.

d) İlgili merciler ile iletişimi sağlamak.

e) İlgili mercilere sunulacak her türlü belgeyi imzalamak/onaylamak.

Şube kurulması

MADDE 12 – (1) Yetkili aracı kurumlar birden fazla şube açabilirler. Şubelerin nerelerde faaliyet gösterebileceği, sayısı, fiziki şartları ve personel sayısı yetkili aracı kurumlarla imzalanacak sözleşmede belirlenir.

(2) Yetkili aracı kurumlar 6102 sayılı Kanun ve ilgili ülke mevzuatına uygun olarak Bakanlığın belirleyeceği ülkelerde de başvuru alabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetkili Aracı Kurumların Görevleri, Yükümlülükleri ve Denetimi

Yetkili aracı kurumların görevleri 

MADDE 13 – (1) Yetkili aracı kurumların görevleri şunlardır:

a) Yabancıların başvurularını almak, talebe ilişkin belgelerin tam ve eksiksiz teslim edilmesinden itibaren yedi iş günü içerisinde belgeleri il veya ilçe göç idaresi müdürlüğüne iletmek.

b) Başvuru sahiplerini, sahip olduğu hak ve yükümlülükler ile başvuruyla ilgili iş ve işlemlerin süresi içinde yapılmasına ilişkin hususlarda bilgilendirmek.

c) Başvuru sahibi tarafından beyan edilen bilgilerin doğruluğunu ve teslim edilen belgelerin sahteciliğe konu olup olmadığını kontrol etmek.

ç) Başvurusu onaylanan yabancıların ikamet izni belgesini teslim alarak başvuru sahibine teslim etmek.

d) Genel Müdürlüğün belirleyeceği konularda görev alanıyla ilgili istatistiki veriler tutmak ve düzenli olarak Genel Müdürlüğe iletmek.

e) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin başvuru sahiplerinin öneri ve taleplerini rapor halinde Genel Müdürlüğe sunmak.

f) İlgili merciler ve Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili talep ettiği bilgi ve belgeyi süresi içinde teslim etmek.

g) İhtiyaç duyulması halinde yabancıların işlemleriyle ilgili olarak Genel Müdürlükçe belirlenen diğer konulardaki işleri yürütmek.

Yetkili aracı kurumların yükümlülükleri

MADDE 14 – (1) Yetkili aracı kurumlar, 6 ncı madde kapsamında yetki belgesi alma şartlarından en az birini kaybettiğini, sorumlu müdürün çalışmasının sona erdiğini veya yetkili aracı kurumlarda tek uzmanın istihdam edildiği hallerde bu uzmanın herhangi bir nedenle çalışmasının sona erdiğini derhal, 7 nci ve 10 uncu maddeler kapsamındaki diğer hususlara ilişkin değişiklikleri ise değişiklik tarihinden itibaren otuz iş günü içerisinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

(2) İlgili mercilere verilecek her türlü belgede yer alan bilgilerin doğruluğundan yetkili aracı kurumlar ve imza sahipleri sorumludur. Başvuru sahipleri tarafından verilen belgelerde yetkili aracı kurumlar tarafından sahteciliğin tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulur ve ayrıca il veya ilçe göç idaresi müdürlüğüne bilgi verilir.

(3) Başvurunun herhangi bir aşamasında yetkili aracı kurumlar tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine konu bir durumun tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulur ve ayrıca il veya ilçe göç idaresi müdürlüğüne bilgi verilir.

(4) Yetkili aracı kurumlar, istihdam ettiği uzman personelinin, Genel Müdürlükçe veya Genel Müdürlük tarafından uygun görülen ilgili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen eğitimlere katılımını sağlamakla yükümlüdür.

(5) Yetkili aracı kurumlar, veri güvenliğine ve yabancıların kişisel verilerinin gizliliğini sağlamaya ilişkin gerekli tedbirleri 6698 sayılı Kanunla ve ilgili mevzuatla öngörülen usul ve esaslara uygun olarak almakla yükümlüdür.

(6) Yetkili aracı kurumlar ve personeli; Kanunda, ilgili mevzuatta ve Genel Müdürlükçe yapılan düzenlemelerde belirtilen hususlara uygun ve tam olarak görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

(7) Yetkili aracı kurumlar tarafından hazırlanan talimatlar ve görev tanımları çerçevesinde yapılan tüm çalışmalar ve hizmetler ile yetkili aracı kurumlarda istihdam edilen personelin her ayın tamamına ait Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet listesi kayıt altında tutulur. Bu kayıtlar Bakanlık veya Genel Müdürlükçe yetkili aracı kurumlarda yapılacak denetimlerde hazır bulundurulur.

(8) Yetkili aracı kurumlar ile başvuru sahipleri arasında yapılan sözleşmelerde; sağlanacak hizmete ilişkin bilgiler, yetkili aracı kurumlara yapılan başvurunun ikamet iznini almaya mutlak hak sağlamadığı, yapılan başvurunun türü, kapsamı, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin bilgiler ile hizmet bedeli, sözleşme süresi, sözleşmenin feshi ve uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin düzenlemeler yer alır.  Sözleşmenin, biri Türkçe olmak şartıyla başvuru sahibinin anadilinde veya tarafların uygun bulacağı bir dilde olmak üzere en az iki farklı dilde yapılması zorunludur.

(9) Bakanlığın veya Genel Müdürlüğün yapacağı denetimlerde, istenen bilgi ve belgeler ile hizmet birimi denetime hazır halde bulundurulur.

Yetkili aracı kurumlar tarafından dosyaların oluşturulması, ilgili mercilere iletilmesi ve arşivlenmesi

MADDE 15 – (1) Yetkili aracı kurumlar, Genel Müdürlük tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde başvuru sahibi her yabancı adına dosya hazırlamakla yükümlüdür.

(2) Yetkili aracı kurumlar tarafından hazırlanan her türlü belge, belgeyi hazırlayan uzman personelin adı ve soyadı ile parafını/imzasını içerecek şekilde dosyaya konulur.

(3) Yetkili aracı kurumların başvuru sahibiyle yaptığı sözleşmenin bir örneğinin 213 sayılı Kanuna uygun olarak hizmete ilişkin düzenlenmiş belgeyle birlikte dosyaya eklenmesi zorunludur.

(4) Yetkili aracı kurumlar tarafından hazırlanan başvuru dosyasındaki belgeler sistem üzerinden ve fiziki ortamda ilgili mercilere gönderilir.

(5) İlgili mercilere sunulacak dosyada hangi belgelerin yer aldığına ve belgeleri hazırlayan personele ilişkin liste arşivlenerek on yıl süreyle saklanır ve talep edilmesi halinde beş iş günü içerisinde eksiksiz olarak Genel Müdürlüğe ya da il veya ilçe göç idaresi müdürlüğüne gönderilir.

(6) Yetkili aracı kurumların faaliyetlerinin herhangi bir nedenle son bulması durumunda arşive kaldırılan dosyalar faaliyetin sona ermesi tarihinden itibaren derhal Genel Müdürlüğe ya da il veya ilçe göç idaresi müdürlüğüne devredilir.

Yetkili aracı kurumların denetlenmesi

MADDE 16 – (1) Bakanlık veya Genel Müdürlük bu Yönetmelik ile düzenlenen hususlar ile yetkili aracı kurumlarla imzalanacak sözleşmede yer alan konularda yetkili aracı kurumları denetler.

(2) Denetim, Mülkiye Müfettişleri veya Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek personel tarafından yapılır.

(3) Yetkili aracı kurumlar denetim kapsamında istenen bilgi ve belgeleri derhal vermek ve incelemeye açmakla yükümlüdür.

(4) Bakanlık veya Genel Müdürlük tarafından gerekli bilgi ve belgelerin istenmesinden itibaren, ilgili bilgi ve belgeler yedi iş günü içerisinde Bakanlığa veya Genel Müdürlüğe sunulur. Bu süre içerisinde sunulmaması halinde duruma ilişkin mazeret derhal bildirilir. Herhalde bu süre otuz iş gününü aşamaz.

(5) Denetim sonucunda düzeltilebilir nitelikte bir husus tespit edilmesi halinde ilgili düzeltmelerin yapılabilmesi için yetkili aracı kuruma otuz iş günü süre verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yetki Belgesinin Askıya Alınması, İptali ve Devir Yasağı

Yetki belgesinin askıya alınması ve sonuçları

MADDE 17 – (1) Yetki belgesi;

a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hariç olmak üzere yetki belgesi alma şartlarından en az birinin kaybedilmesi veya yetki belgesi alma şartlarının sağlanmadığının sonradan anlaşılması halinde yetkili aracı kurumların bildirimi veya durumun tespit edilmesi üzerine,

b) Sorumlu müdürün veya yetkili aracı kurumlarda tek uzmanın istihdam edildiği hallerde bu uzmanın herhangi bir nedenle çalışmasının sona ermesi halinde yetkili aracı kurumların bildirimi veya durumun tespit edilmesi üzerine,

c) (b) bendi hariç olmak üzere 10 uncu madde kapsamında yetkili aracı kurumlarda çalışan personelin herhangi bir nedenle çalışmasının sona ermesi durumunda yetkili aracı kurumların bildirimi veya durumun tespit edilmesi tarihinden itibaren otuz iş günü içinde yeni personel istihdam edilmemesi halinde,

ç) Yetkili aracı kurumlarda çalışan personelin 10 uncu madde kapsamında aranan şartlara sahip olmadığının tespit edilmesi ve Bakanlığın bildirimi üzerine söz konusu personelin çalışma akdinin feshedilmemesi halinde,  

d) 7 nci madde kapsamında beyan edilen hususlara ilişkin değişiklik olması ve bu değişikliğin yetkili aracı kurumlar tarafından değişiklik tarihinden itibaren otuz iş günü içerisinde bildirilmediğinin tespit edilmesi halinde,

e) 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgelerin süresi içerisinde teslim edilmemesi halinde,

f) Yetkili aracı kurumlar tarafından ödenmesi gereken hizmet bedeli payının süresi içerisinde ödenmemesi veya hizmet bedeli payının eksik ödendiğinin tespit edilmesi durumunda,

g) Yetki alanında olmayan başvuru sahibinin başvurusunun hileli yollar ile alındığının tespit edilmesi halinde,

derhal askıya alınır.

(2) İlgili mercilere sunulmak üzere başvuru sahipleri tarafından yetkili aracı kurumlara verilen belgelerin süresi içinde teslim edilmemesi yahut sunulan belgelerdeki eksikliğin yetkili aracı kurumlardan kaynaklanan bir sebeple süresi içinde tamamlanmadığının tespiti halinde yetkili aracı kurumlara yetki belgesinin askıya alınacağına ilişkin yazılı olarak bildirim yapılır. Bildirim tarihinden itibaren otuz iş günü içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde yetki belgesi askıya alınır.

(3) 22 nci madde kapsamında Bakanlık tarafından belirlenen hizmet bedelinden eksik ya da fazla bir hizmet bedeli alındığının tespit edilmesi halinde, yetkili aracı kurumların yetki belgesi askıya alınır. Bu durumun tespitinden itibaren en geç bir hafta içinde başvuru sahibinden alınan fazla hizmet bedelinin kanuni faizi ile birlikte başvuru sahibine iadesi zorunludur.

(4) Yetki belgesi askıya alınan yetkili aracı kurumlar yeni başvuruları kabul edemez. Ancak askıya alma tarihinden önce yapılan başvurulara ilişkin belgeler il veya ilçe göç idaresi müdürlüğüne iletilir. Süresi içinde belgeleri teslim edilmeyen veya eksikliği tamamlanmayan başvuruya ilişkin alınan hizmet bedeli başvuru sahibine kanuni faizi ile birlikte yetkili aracı kurumlar tarafından iade edilir. Her hâlükârda yabancının mağdur olmaması için Genel Müdürlükçe gerekli tedbirler alınır.

Yetki belgesinin iptali ve sonuçları

MADDE 18 – (1) 16 ncı madde uyarınca yapılan denetimde istenen bilgi ve belgeleri süresi içinde vermeyen, incelemeye açmayan veya denetim sonucunda düzeltilebilir nitelikte olmayan bir uygunsuzluk tespiti yapılan ya da süresi içinde gerekli düzeltmeleri yapmayan, yetki belgesi başvurusunda sahte bilgi ve belge ibraz ettiği sonradan anlaşılan yetkili aracı kurumların yetki belgesi iptal edilir.

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında kamu düzeni veya kamu güvenliğine tehdit oluşturacak faaliyette bulunduğu tespit edilen yetkili aracı kurumların yetki belgesi iptal edilir.

(3) Askıya almaya sebep olan eksikliklerin, askıya alma kararının tebliğ tarihinden itibaren 30 iş günü içerisinde yetkili aracı kurumlar tarafından giderilememesi halinde yetki belgesi iptal edilir.

(4) Yetkili aracı kurumlar tarafından ilgili mercilere verilen her türlü belge aksi ispat edilene kadar geçerli kabul edilir. Bu belgelerde sahteciliğin tespit edilmesi ve bu sahteciliğin yetkili aracı kurumlar tarafından gerekli özenin gösterilmemesi nedeniyle ortaya çıktığının belirlenmesi halinde yetki belgesi iptal edilir.

(5) Başvuru sahipleri tarafından yetkili aracı kurumlara teslim edilen belgelerde sahteciliğin yetkili aracı kurumlarca gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi durumunda yetki belgesi iptal edilir ve suç duyurusunda bulunulur.

(6) Yetki belgesinin askıya alınması ile askıya alınması gereken hallerin bildirilmemesi durumlarının bir yıl içerisinde toplam üç kez gerçekleşmesi halinde yetki belgesi iptal edilir.

(7) 10 uncu madde kapsamındaki personele ilişkin olarak sunulan gerçeğe aykırı bilgi ve belgelerin yetkili aracı kurumlarca gerekli özenin gösterilmemesi nedeniyle ortaya çıkması halinde yetki belgesi iptal edilir. Gerçeğe aykırı beyan verilmesinde iştiraki olan personel bir daha yetkili aracı kurumlarda görev alamaz.

(8) Yetkili aracı kurumların talep etmesi halinde talep tarihinden itibaren üç ay içerisinde yetki belgesi iptal edilir.

(9) 20 nci maddenin birinci fıkrası ve 22 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırılığın tespit edilmesi halinde yetki belgesi iptal edilir.

(10) Yetki belgesi iptal edilen yetkili aracı kurumların anonim şirket olması durumunda yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket olması durumunda temsil ve yönetimi hususlarında sorumlu ortakları ile sorumlu müdürlerinin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olması durumunda ise komandite ortağının bünyesinde bulunduğu şirketler yetki belgesinin iptal tarihinden itibaren iki yıl süreyle yetki belgesi başvurusunda bulunamaz ve bu kişiler herhangi bir yetkili aracı kurumda görev yapamaz.

(11) Yetki belgesinin iptal edilmesi halinde tamamlanmış başvuruya ilişkin hizmet bedeli hariç olmak üzere tamamlanmamış başvurular için alınan hizmet bedeli başvuru sahibine kanuni faizi ile birlikte yetkili aracı kurumlar tarafından iade edilir. Her hâlükârda yabancının mağdur olmaması için Genel Müdürlükçe gerekli tedbirler alınır.

Teminat bedelinin iadesi

MADDE 19 – (1) Yetkili aracı kurumlar ile başvuru sahipleri arasında yapılan sözleşmelerden doğan tüm yükümlülüklerin yetkili aracı kurumlar tarafından yerine getirildiğinin belgelendirilmesi şartıyla;

a) Askıya alma kararından sonra yapılan başvurular hariç yetki belgesi geçerlilik süresi içerisinde yetkili aracı kurumların talebi doğrultusunda yetki belgesinin iptal edildiği tarihten,

b) Yetki belgesi uzatma başvurusu yapılmaması halinde yetki belgesi süresinin bitiminden,

c) Yetki belgesi uzatma başvurusunun olumsuz değerlendirilmesi hâlinde kararın tebliğ tarihinden,

itibaren iki ay içerisinde teminat bedeli iade edilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlar haricinde yetki belgesinin iptal edilmesi durumunda alınan teminat Hazineye irat kaydedilir.

(3) Yetkili aracı kurumlarda çalışan personel hakkında bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerle ilgili adli makamlarca yürütülen soruşturma veya kovuşturmanın bulunması durumunda soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar teminat bedeli iade edilmez.

Yetki belgesinin devir yasağı

MADDE 20 – (1) Yetki belgesi hiçbir suretle kiralanamaz ve devredilemez.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gizlilik ilkesi

MADDE 21 – (1) Yabancıların tüm bilgi ve belgelerinde gizlilik esastır.

(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından sorumlu personel, görevleri sırasında edindikleri her tür bilgi, belge ve kişisel sırları görevleri sona ermiş olsa dahi yetkili kılınanlardan başkasına açıklayamaz, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamaz.

Hizmet bedeli

MADDE 22 – (1) Yetkili aracı kurumlar tarafından başvuru sahiplerinden KDV ve aynı mahiyetteki vergiler hariç alınacak hizmet bedeli Bakan tarafından belirlenerek her yıl Ocak ayında Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlanır.

(2) Yetkili aracı kurumlar tarafından bu Yönetmelik kapsamında yürütülecek iş ve işlemlerle ilgili olarak hizmet bedeli dışında başvuru sahiplerinden herhangi bir ücret veya menfaat talep edilemez.

(3) Başvuruların il veya ilçe göç idaresi müdürlüklerince olumsuz sonuçlandırılması halinde başvuru sahipleri tarafından yetkili aracı kurumlardan hizmet bedelinin iadesi talep edilemez.

(4) Bakanlık ile yetkili aracı kurumlar arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde evrakları teslim edilen başvuru sahiplerinden alınan hizmet bedelinin KDV ve aynı mahiyetteki vergiler hariç yüzde yirmisi, her ayın belirlenen gününde Bakanlıkça belirlenen hesaba yetkili aracı kurumlar tarafından doğrudan yatırılır.

(5) Alınan hizmet bedeli payının genel bütçenin (B) işaretli cetveline özel gelir, özel gelir olarak kaydedilen bu tutarlar karşılığının Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerine özel ödenek kaydedilmesine Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Tebligat

MADDE 23 – (1) Yetkili aracı kurumlara yapılacak tebligat işlemlerinde, yetkili aracı kurumların 7 nci madde kapsamında beyan ettikleri KEP hesabı dikkate alınır. KEP hesabının bulunmaması durumunda tebligat işlemleri 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır.

(2) Yetkili aracı kurumlar tarafından başvuru sahiplerine yapılacak tebligat, başvuru sahiplerinin beyan ettikleri KEP hesabına yapılabilir. KEP hesabının bulunmaması durumunda tebligat işlemleri 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.

İdari düzenleme yetkisi

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin idari düzenlemeler yapmaya Bakanlık yetkilidir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yetkili aracı kurumlarda çalışan uzman personelin dil yeterliliğini gösteren belge, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa yetkilendirilecek aracı kurum personeli için yetki belgesi verilmesinden itibaren altı ay içerisinde sunulabilir.

(2) 15 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında belgelerin sistem üzerinden gönderilme işlemine bu konuda gerekli sistemin kurulumu tamamlandıktan sonra geçilir.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 Kaynak: RESMİ GAZETE


Kaynak: SİVİLHAREKET

Editör: ABDULLAH GÖZAYDIN

YORUM YAP


DİĞER HABERLER


Masa Üstü Sürüme Geç